TRANG CHỦ  
 
 

Tính khoảng cách giữa 2 điểm tọa độ GPS


Bạn hãy tham khảo đoạn code C# dưới đây,
các ngôn ngữ khác cũng tương tự. 

static class DistanceAlgorithm
{
  const double PIx = 3.141592653589793;
  const double RADIUS = 6378.16;

  /// <summary>
  /// Convert degrees to Radians
  /// </summary>
  /// <param name="x">Degrees</param>
  /// <returns>The equivalent in radians</returns>
  public static double Radians(double x)
  {
    return x * PIx / 180;
  }

  /// <summary>
  /// Calculate the distance between two places.
  /// </summary>
  /// <param name="lon1"></param>
  /// <param name="lat1"></param>
  /// <param name="lon2"></param>
  /// <param name="lat2"></param>
  /// <returns></returns>
  public static double DistanceBetweenPlaces(
    double lon1,
    double lat1,
    double lon2,
    double lat2)
  {
    double dlon = Radians(lon2 - lon1);
    double dlat = Radians(lat2 - lat1);

    double a = (Math.Sin(dlat / 2) * Math.Sin(dlat / 2)) + Math.Cos(Radians(lat1)) * Math.Cos(Radians(lat2)) * (Math.Sin(dlon / 2) * Math.Sin(dlon / 2));
    double angle = 2 * Math.Atan2(Math.Sqrt(a), Math.Sqrt(1 - a));
    return angle * RADIUS;
  }
 
(Nguồn: https://stackoverflow.com/questions/27928/calculate-distance-between-two-latitude-longitude-points-haversine-formula?utm_medium=organic&utm_source=google_rich_qa&utm_campaign=google_rich_qa)


GỬI BÌNH LUẬN
Email:
Họ và tên:
Website:
Comment:
Gửi
 
 
DANH MỤC
 
 
CÙNG CHUYÊN MỤC
Hướng dẫn setup đầu cuối (Callib) esc khi mới mua và sử dụng lần đâu
 
Những lưu ý khi setup mạch CC3D
 
Giới thiệu firmware iNav
 
hướng dẫn setup apm, PX4, Pixhawk
 
Khắc phục lỗi mất kết nối cổng com khi Update firmware cho mạch F3, F4
 
Tính khoảng cách giữa 2 điểm tọa độ GPS
 
Cách tính góc giữa 2 điểm định vị GPS
 
GIAO THỨC ONESHOT ESC LÀ GÌ
 
 
 
 
 
Trang chủ        

 
Developed by HungPaladin
Asp.net & SQL Server 2008
Website: hung.com.vn - Email: hung@hung.com.vn

Ym: hungpaladin - Skype: hungpaladin